ออกแบบและพัฒนาโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด